New Title

Zapraszamy na stronę internetową Krajowego Rejestru Zadłużonych gdzie znajduje się spis  postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych prowadzonych przez Kancelarię ​System KRZ

Jeżeli chcecie Państwo otrzymywać powiadomienia o przetargach prowadzonych przez Kancelarię prosimy o polubienie ​naszej strony na portalu Facebook

Szanowni Państwo!

Informujemy o wejściu w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określanego popularnie jako „RODO”).

W trosce o Państwa prywatność j prezentujemy najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez Kancelarią danych osobowych. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 
Administrator danych osobowych (Administrator)
Administratorem danych osobowych jest Katarzyna Uszak, działająca jako Doradca Restrukturyzacyjny (nr licencji 156) w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych, ustanowione na podstawie postanowień Sądów oraz przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego K2 Katarzyna Uszak, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 851-154-00-01, ul. Wspólna 35 lok. 17, 00-519 Warszawa, zwana dalej Kancelarią
 
Dane osobowe i prywatność
Każdy klient Kancelarii ma pełne i nieograniczone prawo do decydowania o ujawnieniu nam swoich danych osobowych.
Ujawnienie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.
Kancelaria do wykonania usługi potrzebuje niezbędnych danych osobowych od swoich klientów. Z tego też względu, Kancelaria ma prawo odmówić zawarcia lub wykonania usługi, jeśli Klient nie zgadza się na podanie potrzebnych danych osobowych.

Działalność związana z pełnieniem funkcji Doradcy Restrukturyzacyjnego jest wykonywana na mocy postanowienia Sądu, tak też mieści się ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez Sądy, a przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (RODO ogranicza obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych dla sądów w zakresie sprawowania przez nie wymiaru sprawiedliwości, tak też, w przypadku Polski wyłączenie obejmuje Sąd Najwyższy, sądy powszechne, administracyjne i wojskowe w zakresie, w jakim sprawują one wymiar sprawiedliwości).

Cel przetwarzania:
Kancelaria przetwarza Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania i udokumentowania świadczonych usług pomocy prawnej oraz wykonywania funkcji doradcy restrukturyzacyjnego:
 • w celu zawarcia umowy na świadczenie usług wykonywanych przez Kancelarię (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • w celu wykonania i rozliczenia zawartych umów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • w celu wykonywania obowiązków wynikających z pełnienia funkcji Doradcy Restrukturyzacyjnego ustanowionego na mocy postanowienia Sądu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit b) RODO);
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Kancelarii (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu utrzymywania bieżącego kontaktu pod podanym przez Klienta adresem pocztowym, numerem telefonu czy adresem e-mail, po to, aby np. potwierdzić lub odwołać termin spotkania, poinformować o konieczności przygotowania dokumentów czy poinformować o zdarzeniach w prowadzonych sprawach, co jest prawnie uzasadnionym interesem Kancelarii (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • w celu spełniania wymogów wynikających z przepisów prawa, w tym podatkowego i rachunkowości (podstawa z art. 6 ust. 1 lit c) RODO);
 • w celu archiwizacji co jest prawnie uzasadnionym interesem Kancelarii (podstawa z art. 6 ust. 1 lit c) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit f) RODO,);
 • w celu weryfikacji, czy przy wykonywaniu usług prawnych nie wystąpi konflikt interesów co jest prawnie uzasadnionym interesem Kancelarii (podstawa z art. 6 ust. 1 lit c) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit f) RODO;
 • w celu zapobieganie oszustwom, co jest prawnie uzasadnionym interesem Kancelarii (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f) RODO)
 • w celu zapewnienie bezpieczeństwa sieci i informacji (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f) RODO).
 • w celu utrzymania relacji z klientami co jest prawnie uzasadnionym interesem Kancelarii (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 
Zakres przetwarzanych danych:
 • imiona i nazwisko;
 • stan cywilny;
 • data i miejsce urodzenia;
 • adres miejsca zamieszkania lub miejsca wykonywania działalności gospodarczej, adres do korespondencji ;
 • dane dotyczące środków porozumiewania się na odległość takie jak adres poczty elektronicznej, numer telefonu;
 • informacje o stanie/sytuacji rodzinnej;
 • informacje o stanie majątkowym;
 • informacje o przebiegu pracy zawodowej;
 • aktualne zatrudnienie;
 • informacje o zawartych umowach  oraz ugodach;
 • finansowe dane identyfikujące takie jak w szczególności (NIP, REGON, PESEL);
 • informacje o zobowiązaniach oraz wydatkach;
 • informacje o zaciągniętych zobowiązaniach (takich jak pożyczki, hipoteki, linie kredytowe);
 
Odbiorcy danych / usługi zewnętrzne
Kancelaria korzysta z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Państwa dane. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Twoich danych:
 • kancelarie prawne, prawnicy i współpracownicy  Kancelarii, którzy mają dostęp do danych, aby móc wykonywać przedmiot zawartych umów oraz obowiązki Kancelarii wynikające z prowadzonej działalności;
 • podmioty współpracujące z Kancelarią w celu realizacji zawartej umowy oraz innych czynności związanych z działalnością Kancelarii, w szczególności: podmioty prowadzące księgowość,  firma informatyczna oraz firma świadcząca usługę archiwizacji;
 • podmioty realizujące usługi pocztowe i kurierskie;
 • odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych.
 
Okres przetwarzania
Kancelaria będzie przechowywać Państwa dane osobowe przez cały okres obowiązywania umowy oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń z niej wynikających, w tym roszczeń podatkowych, nie dłużej niż przez 20 lat od zakończenia realizacji umowy.
 
Uprawnienia
Każda osoba ma prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
 • ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora),
 • do przenoszenia danych osobowych – taka możliwość jest  dostępna po zgłoszeniu Kancelarii takiego żądania.
a także:
wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 
Bezpieczeństwo danych
Przetwarzając Państwa dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL, zabezpieczenia informatyczne i proceduralne.
 
Kontakt z Administratorem
Jeżeli chcecie Państwo chcecie skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych lub zadać pytanie związane z naszą Polityką Prywatności prosimy o kontakt na adres e-mail: biuro@kancelariak2.pl
         
KOMUNIKAT NR 10

Szanowni Państwo,
W nawiązaniu do poprzednich Komunikatów Kuratora obligatariuszy Waimea Holding S.A. w restrukturyzacji oraz pytaniami dotyczącymi aktualnego stanu postępowania informuję, że:

1. Postanowieniem z dnia 06 września 2022 r. Sąd, zatwierdził układ przyjęty w dniu 19 maja 2022 r. Postanowienie zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 28 września 2022 r. nr 188/2022 (6587), str. 80-82.

2. Postanowienie Sądu zostało zaskarżone. Postanowieniem z dnia 16 listopada 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych, sygn. akt XXIII Gz 129/23 oddalił zażalenie 2 wierzycieli na postanowienie Sądu Rejonowego z dnia 06 września 2022 r. w przedmiocie zatwierdzenia układu. Sąd jednocześnie umorzył postępowanie zażaleniowe wywołane zażaleniem wierzyciela na skutek jego cofnięcia. Obecnie kurator oczekuje na uprawomocnienie się postanowienia.

Komunikat dostępny tutaj Komunikat nr 10.pdfKOMUNIKAT NR 9

Szanowni Państwo,
W nawiązaniu do poprzednich Komunikatów Kuratora obligatariuszy Waimea Holding S.A. w restrukturyzacji oraz pytaniami dotyczącymi aktualnego stanu postępowania informuję, że:
 1. Postanowieniem z dnia 06 września 2022 r. Sąd, zatwierdził układ przyjęty w dniu 19 maja 2022 r. Postanowienie zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 28 września 2022 r. nr 188/2022 (6587), str. 80-82 (w załączeniu).
 2. Zgodnie z treścią pouczenia na postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia układu przysługuje wierzycielom zażalenie do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia.
 3. Wg wiedzy kuratora do Sądu wpłynęło kilkadziesiąt wniosków o sporządzenie uzasadnienia postanowienia Sądu o zatwierdzeniu układu, co może wskazywać, że zostanie ono zaskarżone.
 4. Postanowienie nie jest prawomocne. Po uzyskania wiedzy nt. złożonych środków zaskarżenia oraz ich efektu kurator wystosuje kolejny komunikat.
 
 KOMUNIKAT NR 8

Szanowni Państwo,
W nawiązaniu do poprzednich Komunikatów Kuratora obligatariuszy Waimea Holding S.A. w restrukturyzacji oraz pytaniami dotyczącymi aktualnego stanu postępowania informuję, że:
 1. W dniu 20 lipca 2022 r. w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy odbyła się rozprawa w przedmiocie rozpoznania układu. Sąd po wysłuchaniu przedstawicieli Dłużnika, zarządcy masy sanacyjnej i kuratora zamknął rozprawę i odroczył publikację orzeczenia do dnia 27 lipca 2022 r.
 2. W dniu 27 lipca 2022 r. Sąd, w związku z wątpliwościami co do możliwości zatwierdzenia układu, otworzył na nowo rozprawę i wezwał Dłużnika oraz zarządcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień i przedstawienia dokumentów. Sąd wyznaczył kolejny termin rozprawy na dzień 06 września 2022 r.
 

KOMUNIKAT NR 7 

Szanowni Państwo,
W nawiązaniu do poprzednich Komunikatów Kuratora obligatariuszy Waimea Holding S.A. w restrukturyzacji oraz pytaniami dotyczącymi aktualnego stanu postępowania informuję, że:
 1. Postanowieniem z dnia 19 maja 2022 r. Sąd stwierdził przyjęcie układu – Postanowienie zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 10 czerwca 2022 r. NR 112 strona 110 – 112 (w załączeniu).
 2. Zarządzeniem z dnia 06 czerwca 2022 r. Sąd wyznaczył termin rozprawy w przedmiocie rozpoznania układu na dzień 20 lipca 2022 r. – obwieszczenie w tym przedmiocie zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 04 lipca 2022 r. NR 127 strona 75 (w załączeniu).
W przypadku pytań dotyczących ujęcia poszczególnych obligatariuszy w spisie wierzycieli proszę o kontakt na adres poczty elektronicznej zarządcy: biuro@kancelariagrenda.pl


KOMUNIKAT NR 6


Szanowni Państwo,
W nawiązaniu do poprzednich Komunikatów Kuratora obligatariuszy Waimea Holding S.A. w restrukturyzacji, informuję, że zgodnie z Postanowieniem Sądu z dnia 31 stycznia 2022 r. opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 11 lutego 2022 r. Nr 29/2022 [6428] – wydruk obwieszczenia w załączeniu – został określony termin na składanie propozycji układowych do dnia 28 lutego 2022 r.
W związku z faktem, że w terminie zakreślonym przez Sąd wpłynęły do kuratora jedynie propozycje układowe Dłużnika kurator w dniu 11 kwietnia 2022 r. oddał głos „za” przedstawionymi propozycjami, gdyż po dokonaniu wnikliwej analizy przedstawionych danych i dokumentów doszedł do przekonania, że restrukturyzacja zadłużenia i zawarcie układu jest bezspornie bardziej korzystne niż potencjalne ogłoszenie upadłości Dłużnika (skan karty do głosowania w załączeniu).
Informuję, że wobec wpływu kilkudziesięciu wniosków Obligatariuszy dotyczących przedstawienia propozycji układowych Radzie Wierzycieli (znacząca ich większość nie wskazała treści propozycji) dokonanie tej czynności przez kuratora nie było możliwe z przyczyn całkowicie obiektywnych, bowiem powołana Postanowieniem Sędziego Komisarza z dnia 28 stycznia 2022 r. zmienionym Postanowieniem z dnia 04 marca 2022 r. Rada Wierzycieli ukonstytuowała się podczas posiedzenia w dniu 24 marca 2022 r., a jej uchwały, w tym dotyczące trybu funkcjonowania, zostały złożone w Sądzie w dniu 05 kwietnia 2022 r. i do dzisiaj nie uzyskały przymiotu wykonalności (brak obowiązkowego wyłożenia w sekretariacie pozwalającego na stwierdzenie daty, od której uchwały są skuteczne). Informuję ponadto, że posiedzenie Rady Wierzycieli zostało poprzedzone zwołaniem Rady na dzień 08 marca 2022 r., które z uwagi na rezygnację jednego w powołanych członków i brak pełnego składu Rady nie pozwoliło na podejmowanie jakichkolwiek czynności.KOMUNIKAT NR 5

Szanowni Państwo,
W nawiązaniu do poprzednich Komunikatów Kuratora obligatariuszy Waimea Holding S.A. w restrukturyzacji, informuję, że w dniu 28 września 2021 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 188 (6333) ukazało się obwieszczenie w przedmiocie określenia trybu przeprowadzenia głosowania nad układem (poz. 60894; str. 109) – Postanowienie z dnia 10 września 2021 r. – wydruk w załączeniu. Zgodnie z przedmiotowym obwieszczeniem zostało uchylone poprzednie postanowienie w tym przedmiocie z dnia 30 marca 2021 r. Sąd m. in. zakreślił w Postanowieniu termin do składania ostatecznych propozycji układowych do dnia 29 października 2021 r. Wg informacji pozyskanych od zarządcy ze strony Dłużnika pozostają aktualne poprzednie propozycje układowe i Dłużnik nie planuje ich zmiany. Wg informacji pozyskanych przez kuratora przedmiotowe Postanowienie zostało zaskarżone, a terminy nim przewidziane zgodnie z punktem 2) rozpoczynają bieg od daty stwierdzenia prawomocności przedmiotowego postanowienia, tak też na dzisiaj nie jest możliwe do przewidzenia w jakim terminie rozpoczęta zostanie procedura głosowania.
Odpowiadając na pytania dotyczące siły głosu kuratora (pomniejszenia o dopuszczenie do indywidualnego działania obligatariuszy) zarządca masy sanacyjnej dokonuje aktualizacji tych danych (napływających postanowień) i na dzisiaj nie była jeszcze dokonywana taka symulacja, jednakże obowiązkiem zarządcy będzie zebranie głosów zgodnie z treścią postanowień Sądu na dzień 02 listopada 2021 r.
Kolejne kroki zostaną Państwu przedstawione w następnych komunikatach zwłaszcza w zakresie wniosku o zajęcie stanowiska do ostatecznych propozycji układowych po ich formalnym doręczeniu.


KOMUNIKAT NR 4

Szanowni Państwo,
W nawiązaniu do poprzednich Komunikatów Kuratora obligatariuszy Waimea Holding S.A. w restrukturyzacji, informuję, że w dniu 26 kwietnia 2021 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 79 (6224) ukazały się obwieszczenia dotyczące zatwierdzenia spisu wierzytelności (poz. 27138; str. 134) oraz określenia sposobu głosowania nad układem (poz. 27141; str. 135-136) – wydruk w załączeniu.
Jednocześnie Dłużnik zasygnalizował, że ostateczne propozycje układowe zostaną zmienione wobec poprzedniego projektu, jednakże nie będą się one różnić co do zasady (sposobu i wysokości zaspokojenia) od przesłanego projektu – mają zostać zmienione sformułowania redakcyjne oraz ujęcie opisowe propozycji układowych.
Odpowiadając na pytania dotyczące siły głosu kuratora (pomniejszenia o dopuszczenie do indywidualnego działania obligatariuszy) zarządca masy sanacyjnej dokonuje aktualizacji tych danych (napływających postanowień) i na dzisiaj nie była jeszcze dokonywana taka symulacja jednakże obowiązkiem zarządcy będzie zebranie głosów zgodnie z treścią postanowień Sądu.
Kolejne kroki zostaną Państwu przedstawione w następnych komunikatach zwłaszcza w zakresie wniosku o zajęcie stanowiska do ostatecznych propozycji układowych.
Komunikat wraz z załącznikiem dostępny tutaj
KOMUNIKAT NR 3
Szanowni Państwo
W nawiązaniu do poprzednich Komunikatów Kuratora obligatariuszy Waimea Holding S.A. w restrukturyzacji, informuję, że na spotkaniu kuratora w dniu 12 marca 2021 r. w siedzibie Spółki, w którym udział wzięli przedstawiciele Dłużnika oraz Zarządca masy sanacyjnej omówione zostały kwestie związane z postępowaniem restrukturyzacyjnym oraz propozycjami układowymi, a także majątkiem spółki.
Kurator przedstawił przesłane przez obligatariuszy pytania i stanowiska, w efekcie czego:
1. Zarząd Dłużnika omówił stan majątku spółki (w załączeniu syntetyczna wycena składników masy sanacyjnej – udziałów w spółkach – Dłużnik nie posiada nieruchomości)
2. Zobowiązał się do przedstawienia zbiorczego zestawienia Długów Spółki (w załączeniu);
3. Zobowiązał się do ponownej analizy możliwości spółki co do zmiany propozycji układowych wobec obligatariuszy na bardziej korzystne niż dotychczasowe (propozycja w załączeniu).
Ze względu na istotną, a nawet kluczową dla przyjęcia ewentualnego układu, rolę obligatariuszy, Dłużnik przedstawił scenariusz w sytuacji ogłoszenia upadłości Waimea Holding S.A., w którym zaspokojenie obligatariuszy mogłoby kształtować się w dobrych okolicznościach na minimalnym poziomie.
Postanowieniem z dnia 30 marca 2021 r. Sędzia Komisarz określił tryb przeprowadzenia głosowania nad układem wskazując, że głosowanie odbędzie się z pominięciem zwoływania zgromadzenia wierzycieli. Sąd postanowił:
1. Zawiadomić wszystkich wierzycieli ujętych w spisie wierzytelności o możliwości oddania głosu na piśmie oraz doręczyć:
– propozycje układowe z uwzględnieniem art. 117 ust. 1 PrRest,
– informacje o podziale na kategorie interesów,
– opinię zarządcy o możliwości wykonania układu,
– karty do głosowania wraz z informacją o sposobie głosowania i z pouczeniem o treści art. 107-110 ust. 2-5, 113, 115-119 PrRest, nastąpi w formie pisemnej nie później niż w terminie 21 dni od stwierdzenia prawomocności postanowienia i zostanie dokonane przez zarządcę masy sanacyjnej, który przeprowadzi procedurę rozsyłania i zbierania głosów na piśmie, stosując odpowiednio przepis art. 219 ust. 2 pkt 2 Pr Rest.
2. Zawiadomić wierzycieli spornych, poprzez zarządcę masy sanacyjnej z pouczeniem, iż sędzia-komisarz może dopuścić do udziału w głosowaniu wierzyciela spornego, przy czym wniosek w formie pisemnej spełniający wymogi formalne określone w art. 107 PrRest o dopuszczenie do udziału w głosowaniu wierzyciel sporny powinien złożyć do sędziego-komisarza nie później niż w terminie 7 dni od daty zawiadomienia go przez zarządcę masy sanacyjnej pod rygorem uznania wniosku za spóźniony.
3. Zobowiązać zarządcę masy sanacyjnej do przedstawienia Sędziemu Komisarzowi nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty stwierdzenia prawomocności postanowienia w formie pisemnej wyników głosowania nad propozycjami układowymi wraz z zebranymi kartami do głosowania oraz dowodami doręczenia dokumentów z punktów 2 i 3 postanowienia wierzycielom, którzy nie oddali głosu.
Mając na względzie powyższe nie odbędzie się zgromadzenie wierzycieli, a głosowanie będzie pisemne.
Niezwłocznie po otrzymaniu dokumentów i informacji w postaci opublikowania obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, ostatecznych, złożonych w Sądzie propozycji układowych oraz karty do głosowania, które wyznaczą termin do podejmowania decyzji, kurator poinformuje o tej okoliczności kolejnym komunikatem z wnioskiem o stanowisko obligatariuszy.
Opóźnienie w wydaniu komunikatu wynika z woli przedstawienia Państwu konkretnych informacji.


KOMUNIKAT NR 2

Szanowni Państwo
W nawiązaniu do otrzymanych przez kuratora od obligatariuszy Waimea Holding S.A. w restrukturyzacji kilkudziesięciu maili w sprawie obecnej sytuacji spółki, informuję, że na stronie http://www.kancelariagrenda.pl/2021/03/05/waimea-holding-s-a-restrukturyzacji-aktualizacja-propozycji-ukladowych/ znajdują się zmodyfikowane propozycje układowe Dłużnika.
Zmodyfikowane propozycje układowe dostępne również tutaj
Termin głosowania nad układem nie został jeszcze wyznaczony, a kurator jest umówiony na spotkanie z Zarządcą masy sanacyjnej oraz Dłużnikiem na dzień
12 marca 2021 r.
Wszystkie Państwa pytania zostaną zadane i przedstawione podczas spotkania, a jego podsumowanie zostanie przesłane i przedstawione w drodze kolejnego komunikatu do dnia 19 marca 2021 r.


KOMUNIKAT NR 1

Szanowni Państwo
Działając jak kurator dla obligatariuszy ustanowiony Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 04 grudnia 2020 r. sygn. akt XVIII GRs 5/20 w postępowaniu sanacyjnym Waimea Holding S.A. w Warszawie w związku z szeregiem pytań telefonicznych oraz przesyłanych pocztą elektroniczną informuję, że kurator uzyskał wgląd w akta postępowania, po analizie których i po wystąpieniu o udzielenie informacji do dłużnika oraz zarządcy masy sanacyjnej w trybie art. 365 prawa restrukturyzacyjnego zostanie do Państwa wystosowany dalszy komunikat.
Wstępnie wobec treści maili i pytań informuję, że w przedmiotowym postępowaniu sądowym kurator dla obligatariuszy został ustanowiony na podstawie art. 363 Prawa restrukturyzacyjnego, co oznacza, że prawa i obowiązki kuratora są regulowane przepisami prawa restrukturyzacyjnego, a zatem są reglamentowane i ograniczone tymi przepisami prawa do określonych czynności, które nie obejmują działania jako pełnomocnik poszczególnych wierzycieli z obligacji, ani nie przewidują podejmowania działań windykacyjnych na rzecz obligatariuszy.

KOMUNIKAT NR 2

Szanowni Państwo,

Działając jak kurator dla obligatariuszy ustanowiony postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 25 maja 2021 r. sygn. akt XVIII GRp 2/21 w przyspieszonym postępowaniu układowym Golub GetHouse MLT Sp. z o. o. w restrukturyzacji informuję, że:
1. Postanowieniem z dnia 08 sierpnia 2023 r. Sąd uchylił zarząd własny dłużnika Golub Gethouse MLT Sp. z o.o. w restrukturyzacji i ustanowił zarządcę w osobie Janda Możdżeń Restrukturyzacje sp. z o.o. w Warszawie.

2. W dniu 08 sierpnia 2023 r. do Sądu wpłynęło zażalenie Dłużnika wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonalności postanowienia Sądu Rejonowego. Pełnomocnik Zarządu złożył zażalenia na postanowienie Sądu. Postanowieniem z dnia 25 października 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych, sygn. akt XXIII Gz 821/23, oddalił wniosek o wstrzymanie wykonalności postanowienia Sądu Rejonowego. Sprawa w przedmiocie rozpoznania zażalenia jest w toku.

3. Postanowieniem z dnia 27 września 2023 r. Sędzia Komisarz, podstawie art. 120 ust 1 w zw. z art. 110 ust. 7 Prawa restrukturyzacyjnego stwierdził, że w przyspieszonym postępowaniu układowym Golub Gethouse MLT Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie w głosowaniu nad układem z pominięciem zwoływania zgromadzenia wierzycieli przeprowadzonym na podstawie prawomocnego postanowienia z dnia 07 marca 2023 roku przyjęto układ częściowy w brzmieniu zaproponowanym przez Wierzycieli (wydruk obwieszczenia z MSiG w załączeniu).

4. Postanowieniem z dnia 28 listopada 2023 r. Sąd zatwierdził układ częściowy przyjęty w głosowaniu nad układem z pominięciem zwoływania zgromadzenia wierzycieli przeprowadzonym na podstawie prawomocnego postanowienia z dnia 07 marca 2023 r. Wg wiedzy kuratora do akt wpłynął szereg wniosków o uzasadnienie.


Oryginał komunikaty w załączeniu Komunikat nr 2.pdf


KOMUNIKAT NR 1

Szanowni Państwo

Działając jak kurator dla obligatariuszy ustanowiony postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 25 maja 2021 r. sygn. akt XVIII GRp 2/21 w przyspieszonym postępowaniu układowym Golub GetHouse MLT Sp. z o. o. w restrukturyzacji informuję, że postanowieniem z dnia 07 marca 2023 r. na podstawie art. 359 § 1 k.p.c. w zw. z art. 209 Pr, Sędzia Komisarz uchylił postanowienie z dnia
29 września 2021 r. w przedmiocie określenia trybu przeprowadzenia głosowania zmienione postanowieniem z dnia 4 stycznia 2022 r. i postanowieniem z dnia 11 marca 2022 r., oraz umorzył postępowanie z wniosków wierzycieli o zmianę postanowienia z dnia 29 września 2021 r. w związku z jego uchyleniem i określił tryb przeprowadzenia głosowania nad układem w następujący sposób:
 1. Głosowanie odbędzie się z pominięciem zwoływania zgromadzenia wierzycieli;
 2. Głosowanie odbędzie się w drodze obiegowego zbierania głosów poprzez zawiadomienie wszystkich wierzycieli ujętych w spisie wierzytelności niespornych o możliwości oddania głosu na piśmie i doręczenie im: propozycji układowych z uwzględnieniem, informacji o podziale na kategorie interesów (wskazanie liczby grup i kryteriów wyodrębnienia), opinii nadzorcy sądowego o możliwości wykonania układu, karty do głosowania wraz z informacją o sposobie głosowania i z pouczeniem o treści art. 107-110 ust. 2-5, 113, 115-119  Prawa restrukturyzacyjnego według wzoru określonego w osobnym zarządzeniu sędziego komisarza;
 3. Krąg obligatariuszy uprawnionych do samodzielnego oddania głosu w głosowaniu nad układem będzie oznaczany według stanu na dzień przypadający dwa tygodnie po dniu stwierdzenia uprawomocnienia się niniejszego postanowienia;
 4. Zawiadomienie i doręczenie, o którym mowa pkt 3 ppkt 2 zostanie dokonane przez nadzorcę sądowego, nie wcześniej niż po upływie tygodnia i nie później niż po upływie trzech tygodni od dnia wskazanego pkt 3 ppkt 3 postanowienia;
 5. Propozycje układowe mogą być zmieniane. Zmiany lub alternatywne wersje propozycji układowych można zgłaszać do sędziego – komisarza najpóźniej w terminie dwóch tygodni od dnia stwierdzenia prawomocności niniejszego postanowienia. Propozycje układowe należy przesłać na adres Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa, z podaniem sygnatury akt sprawy XVIII GRp 2/21;
 6. Nadzorca sądowy doręczając zawiadomienia wraz z dokumentami określonymi w pkt 3 ppkt 2, zakreśli wierzycielom siedmiodniowy termin na oddanie głosu na piśmie oraz na – w odniesieniu do wierzycieli wskazanych w art. 151 ust. 2-3 p.r, – wyrażenie zgody na objęcie układem, licząc od dnia doręczenia wierzycielowi przedmiotowego zawiadomienia; głosy złożone po tej dacie nie będą brane pod uwagę przy ustalaniu wyniku głosowania, o czym należy pouczyć wierzycieli;
 7. Nadzorca sądowy przedstawi sędziemu-komisarzowi nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty stwierdzenia prawomocności niniejszego postanowienia sprawozdanie z przebiegu głosowania zawierające wyniki głosowania nad propozycjami układowymi wraz z zebranymi kartami do głosowania i dołączonymi do nich pełnomocnictwami i informacjami z rejestru sądowego poświadczającymi umocowanie osób podpisanych do reprezentowania wierzycieli (uszeregowane według kolejności wierzycieli przyjętej w spisie wierzycieli), a także  dowodami doręczenia dokumentów z punktu 3 ppkt 2 postanowienia wierzycielom, którzy nie oddali głosu;
 8. W przypadku złożenia głosów przez wierzycieli lub udzielenia pełnomocnictw w formie elektronicznej, nadzorca sądowy przekaże ww. dokumenty także w wersji elektronicznej w postaci nagrania pliku na nośniku pamięci, przedkładając ten nośnik do akt sprawy.
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 16 marca 2023 r. nr 52/2023 (6704), poz. 13623, str. 76.
Ponadto kurator informuje, że w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia
22 marca 2023 r. nr 57/2023 (6708), poz. 14074, str. 101 ukazało się obwieszczenie, że Nadzorca sądowy sporządził i z dniem 27 kwietnia 2021 r. złożył do akt sprawy spis wierzytelności. Spis wierzytelności można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie. W przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnik może zgłosić zastrzeżenia co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności. Wierzytelność, co do której dłużnik zgłosił zastrzeżenia, stanowi wierzytelność sporną. W takim przypadku Sędzia komisarz dokonuje odpowiednich zmian spisu wierzytelności oraz spisu wierzytelności spornych (art. 90 Prawa restrukturyzacyjnego).
Informujemy, że postanowieniem z dnia 05 lutego 2021 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, na skutek Uchwały Rady Wierzycieli nr 1/2020 z dnia 27sierpnia 2020 r., zmienił, na podstawie art. 207a ust. 1 Prawa upadłościowego, syndyka i powołał w miejsce Pani Katarzyny Uszak, Pana Marcina Gałązkę (nr licencji 647). 
Obwieszczeni o zmianie syndyka ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 17 lutego 2021 r., nr 32/2021 (6177) poz. 11545, str. 78.
Wszelka korespondencję należy kierować do kancelarii syndyka: 
ul. Marszałkowska 9/15 lok. 53, 00-626 Warszawa, tel. 22 400 08 94

SYNDYK BIOMIPLANTI SP. Z O. O. W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

ogłasza konkurs ofert na sprzedaż, w trybie z wolnej ręki, pakietu składników masy upadłości ruchomości w postaci towarów handlowych oraz części do urządzeń medycznych.
Cena wywoławcza 15.600,00 zł netto

Wycena ruchomości dostępna tutaj Oszacowanie wartości ruchomości - Bioimplanti sp. z o.o..pdf

Regulamin konkursu ofert dostępny tutaj Regulamin ruchomosci pakiet 7-sig.pdf


Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 08 sierpnia 2024 r. listami poleconymi na adres biura syndyka przy ul. Wspólnej 35 lok. 17, 00-519 Warszawa, mailem (skan podpisanej oferty) na adres biuro@kancelariak2.pl lub faxem pod nr 22 622 92 61 (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty, syndyk, we wskazanym miejscu i terminie, przeprowadzi licytację (telefoniczna lub za pomocą platformy internetowej), którzy złożyli oferty na najwyższą kwotę. Licytacja odbędzie się nie później niż w terminie 21 dni od dnia upływu do składania ofert. O terminie licytacji i jej formie oferenci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną nie później niż na 7 dni przed wyznaczonym terminem.
Informacji na temat przetargu udziela biuro syndyka mailem: biuro@kancelariak2.pl

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 1.500,00 zł;

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.

Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.
SYNDYK MARS LOGISTIC MARCIN MARKIEL W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

ogłasza konkurs ofert na sprzedaż, w trybie z wolnej ręki, laptopa HP 15-da0054nw, 15,6’, Intel Core i5 8250U, 8 GB DDR4, SSD 240 GB, srebrny, Win 10 Home 64-bit. Cena wywoławcza 576,00 zł brutto (w tym podatek VAT).

Fotografie dostępne tutaj Foto.pdf

Regulamin konkursu dostępny tutaRegulamin laptop 3-sig.pdf

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 08 sierpnia 2024 r. listami poleconymi na adres biura syndyka przy ul. Wspólnej 35 lok. 17, 00-519 Warszawa, mailem (skan podpisanej oferty) na adres biuro@kancelariak2.pl lub faxem pod nr 22 622 92 61 (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty, syndyk, we wskazanym miejscu i terminie, przeprowadzi licytację (telefoniczna lub za pomocą platformy internetowej), którzy złożyli oferty na najwyższą kwotę. Licytacja odbędzie się nie później niż w terminie 21 dni od dnia upływu do składania ofert. O terminie licytacji i jej formie oferenci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną nie później niż na 7 dni przed wyznaczonym terminem.
Informacji na temat przetargu udziela biuro syndyka mailem: biuro@kancelariak2.pl

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 100,00 zł.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.

Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.
SYNDYK TRS POLSKA SP. Z O. O. W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE


ogłasza konkurs ofert na sprzedaż, w trybie z wolnej ręki, pakietu ruchomości w postaci 
 • Odzieży i akcesoriów marki Trussardi;
 • Sprzętu elektronicznego i komputerowego - różni producenci;
 • Mebli biurowych oraz wyposażenia sklepów odzieżowych
 • Mebli butików odzieżowych - różni producenci


Łączna cena wywoławcza 204.254,00 zł netto


Opis i oszacowanie ruchomości dostępne tutaj Opis i oszacowanie TRS.pdf

 Regulamin konkursu ofert dostępny tutaj Regulamin ruchomosci pakiet-sig.pdf


Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 13 sierpnia 2024 r. listami poleconymi na adres biura syndyka przy ul. Wspólnej 35 lok. 17, 00-519 Warszawa, mailem (skan podpisanej oferty) na adres biuro@kancelariak2.pl lub faxem pod nr 22 622 92 61 (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty, syndyk, we wskazanym miejscu i terminie, przeprowadzi licytację (telefoniczna lub za pomocą platformy internetowej), którzy złożyli oferty na najwyższą kwotę.  Licytacja odbędzie się nie później niż w terminie 21 dni od dnia upływu do składania ofert. O terminie licytacji i jej formie oferenci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną nie później niż na 7 dni przed wyznaczonym terminem.
Informacji na temat przetargu udziela biuro syndyka mailem: biuro@kancelariak2.pl


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 20.000,00 zł;


Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.


Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.


SYNDYK DKD OSTROWIEC SP. Z O. O. W UPADŁOŚCI
 Z SIEDZIBĄ W MICHAŁOWICACH


ogłasza konkurs ofert na sprzedaż, w trybie z wolnej ręki, pakietu ruchomości w postaci narzędzi oraz sprzętu komputerowego. Cena wywoławcza 4.609,00 zł netto

Wycena ruchomości dostępne tutaj Wycena ruchomosci.pdf

Regulamin konkursu ofert dostępny tutaj Regulamin ruchomosci pakiet 4-sig.pdf

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 06 sierpnia 2024 r. listami poleconymi na adres biura syndyka przy ul. Wspólnej 35 lok. 17, 00-519 Warszawa, mailem (skan podpisanej oferty) na adres biuro@kancelariak2.pl lub faxem pod nr 22 622 92 61 (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty, syndyk, we wskazanym miejscu i terminie, przeprowadzi licytację (telefoniczna lub za pomocą platformy internetowej), którzy złożyli oferty na najwyższą kwotę. Licytacja odbędzie się nie później niż w terminie 21 dni od dnia upływu do składania ofert. O terminie licytacji i jej formie oferenci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną nie później niż na 7 dni przed wyznaczonym terminem.
Informacji na temat przetargu udziela biuro syndyka mailem: biuro@kancelariak2.pl

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 500,00 zł.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.

Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.
Syndyk upadłości Energomar-Nord Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie zaprasza do składania ofert na sprzedaż z wolnej ręki należności przysługującej Upadłej spółce od Pana Przemysława Gorzkowskiego za kwotę nie niższą niż 3.690,00 zł (słownie: trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt złotych, 00/100).


Wszelkie informacje nt. warunków oraz przedmiotu sprzedaży można uzyskać wysyłając maila na adres biuro@kancelariak2.pl

Regulamin konkursu ofert dostępny tutaj Regulamin naleznosc ENN-sig.pdf


Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak mailem: biuro@kancelariak2.pl

Pisemne oferty należy składać w terminie do dnia 30 lipca 2024 r., w biurze syndyka przy ul. Wspólnej 35 lok. 17, 00-519 Warszawa lub przesłać je listami poleconymi na adres biura syndyka, mailem (skan podpisanej oferty) na adres biuro@kancelariak2.pl oraz faxem na nr 22 622 92 61 (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka, nie zaś data nadania).

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty, syndyk, we wskazanym miejscu i terminie, przeprowadzi licytację (telefoniczną lub za pomocą platformy internetowej) Licytacja odbędzie się nie później niż w terminie 21 dni od dnia upływu do składania ofert. O terminie licytacji i jej formie oferenci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną nie później niż na 7 dni przed wyznaczonym terminem.


Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest wpłata wadium w kwocie 300,00 zł
SYNDYK MASY UPADŁOŚCI P.P.H.U. „WAGAT” SPÓŁKA JAWNA WIELOGÓRSCY W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

ogłasza przetarg na sprzedaż przedsiębiorstwa upadłej spółki, obejmującego aktywa określone i wycenione w opisie i oszacowaniu z dnia 20 września 2021 sporządzonym przez Lege Advisors sp. z o.o. w Warszawie w postaci:

a) prawa własności nieruchomości gruntowej obejmującej działki ewidencyjne nr 3111 i 3112 o łącznej powierzchni 1 813 m2, położonej w Łochowie przy ul. Żytniej, powiat węgrowski, województwo mazowieckie, opisanej w księdze wieczystej nr SI1W/00059887/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Węgrowie V Wydział Ksiąg Wieczystych, dalej jako „Nieruchomość 1”;

b) prawa własności nieruchomości gruntowych stanowiących funkcjonalną całość, obejmujących działki ewidencyjne nr 6180/10, 6180/11, 6180/17 i 6180/18 o łącznej powierzchni 31 064 m2, położonych w Węgrowie przy ul. Gdańskiej 93-95, powiat węgrowski, województwo mazowieckie, zabudowanej zespołem obiektów o charakterze magazynowo – handlowo – usługowo – biurowym, stacją paliw, myjnią samoobsługową i pawilonem gastronomicznym, opisanych w księgach wieczystych nr SI1W/00043403/1 i SI1W/00022098/6, prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Węgrowie V Wydział Ksiąg Wieczystych, dalej jako „Nieruchomość 2”;

c) prawa własności nieruchomości gruntowej, obejmującej działkę ewidencyjną nr 5313 o powierzchni 7 664 m2, położonej w Węgrowie przy ul. Gdańskiej, powiat węgrowski, województwo mazowieckie, opisanej w księdze wieczystej nr SI1W/00051862/5, prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Węgrowie V Wydział Ksiąg Wieczystych, dalej jako „Nieruchomość 3”;

d) wierzytelności z tytułu zwrotu nakładów poczynionych na nieruchomość gruntową obejmującą działki ewidencyjne nr 4493, 4494, 4495 zabudowanej zespołem obiektów o charakterze handlowo – usługowym, stacją paliw, myjnią automatyczną i samoobsługową, pawilonem gastronomicznym, opisanej w księdze wieczystej nr SI1W/00044962/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowym w Węgrowie V Wydział Ksiąg Wieczystych, dalej jako „Wierzytelność”,

e) ruchomości szczegółowo opisanych w Załączniku nr 2 do operatu szacunkowego z dnia 09 września 2021 roku, dalej jako „Ruchomości”.


W skład przedmiotu przetargu (aukcji) nie wchodzą żadne inne prawa/rzeczy niż tylko te wyżej wymienione, w tym w szczególności w skład przedmiotu przetargu (aukcji) nie wchodzą:

a) środki pieniężne zgromadzone w kasie masy upadłości i na rachunkach bankowych masy upadłości, zarówno na dzień złożenia niniejszego wniosku, jak i jego zatwierdzenia przez Sędziego Komisarza oraz wszelkie środki pieniężne, które wpłyną do masy upadłości po tych dniach

b) wszelkie wierzytelności i roszczenia przysługujące upadłemu (masie upadłości), a istniejące na dzień złożenia wniosku o przetarg oraz wszelkie wierzytelności i roszczenia, które powstaną po tym dniu, w tym w szczególności w skład przedmiotu przetargu nie wchodzą należności opisane w pkt 4.7., 4.11., 4.13., 4.16. i 4.17. Opisu i Oszacowania z dnia 20 września 2021 r. sporządzonym przez Lege Advisors Sp. z o.o., z wyłączeniem wierzytelności, o której mowa w pkt 1 lit. d) powyżej

c) wartości niematerialne i prawne ujęte w spisie inwentarza i opisane w pkt 4.1. Opisu i oszacowania z dnia 20 września 2021 r. w postaci kluczy, licencji czy certyfikatów do oprogramowania.

d) 100 udziałów w spółce Drób Polski sp. z o.o, adres: Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, KRS 0000484351.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 10.362.000,00 zł netto (słownie: dziesięć milionów trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100) plus w należnej stawce podatek od towarów i usług (o ile będzie należny).

Cena wywoławcza stanowi sumę kwot odpowiadających wartości likwidacyjnej poszczególnych aktywów składających się na przedmiot przetargu, wynoszących netto:
a) Nieruchomość 1 – 144.750,00 zł (słownie: sto czterdzieści cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych) netto
b) Nieruchomość 2 – 8.175.000,00 zł (słownie: osiem milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) netto
c) Nieruchomość 3 – 150.750,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) netto,
d) Wierzytelność – 1.296.750,00 zł (słownie: jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) netto
e) Ruchomości – 594.750,00 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych) netto.

Opis i oszacowanie przedsiębiorstwa dostępne tutaj Opis i oszacowanie przedsiebiorstwa WAGAT.pdf

Osoby zainteresowane zapoznaniem się Operatami dotyczącymi poszczególnych składników przedsiębiorstwa proszone są o przesłanie stosownego wniosku na adres mail: biuro@kancelariakk2.pl

Warunki przetargu dostępne tutaj Warunki przetargu WAGAT-sig.pdf

Oferty należy składać do dnia 02 października 2023 r. na adres: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa lub przesłać je listami poleconymi na wskazany adres (decyduje data wpływu do Sądu) sygn. akt XVIII GUp 30/21

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06 października 2023 r. w gmachu Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A, sala nr 14 o godzinie 14.00.

Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w obecności Sędziego Komisarza i oferentów.

Informacji na temat przetargu udziela:
– w zakresie terminu oględzin oraz informacji dotyczących przedsiębiorstwa – Pan Robert Skwierczyński, tel. 606 100 678, mail: skwierczynski@kgkancelaria.pl
– w zakresie aspektów formalnych – syndyk Katarzyna Uszak, mail: biuro@kancelariak2.pl

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych, 00/100).


 • ul. Wspólna 35, 00-519 Warszawa

Kancelaria jest czynna w godz. 10.00-16.00 (kontakt telefoniczny z biurem jest utrudniony – często przebywamy w terenie). Spotkanie w biurze możliwe po uprzednim mailowym umówieniu się.

I BUILT MY SITE FOR FREE USING